środowisko • stanowiska pracy • akustyka budowlana
O firmie

Podstawę działalności firmy stanowią pomiary oraz badania akustyczne, szczególnie te związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarach ochrony środowiska, środowiska pracy oraz wymagań dotyczących budynków.

Ekosonika posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1603, który potwierdza kompetencje do prowadzenia badań ujętych w zakresie akredytacji.

Akredytowane pomiary hałasu wykonywane są w oparciu o aktualne normy, metodyki referencyjne oraz wymagania prawne.

Personel legitymuje się wieloletnią praktyką w obszarze badań akustycznych. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą w trakcie studiów z zakresu wibroakustyki oraz szeregu kursów specjalistycznych.

Firma działa na terenie całego kraju.

Zestaw do pomiarów hałasu

Zestaw do pomiarów hałasu

Hałas traktowany jest jako jedno z zanieczyszczeń środowiska, które wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Największe zagrożenie powoduje hałas komunikacyjny, głównie drogowy, w mniejszym stopniu - pochodzący od linii kolejowych i tramwajowych. Pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym dotyczą również źródeł typu przemysłowego. Odrębną kategorię stanowi hałas impulsowy, którego źródłami są m.in. strzelnice oraz dzwony kościelne. Pomiary hałasu środowiskowego mają na celu sprawdzenie, czy dotrzymane są dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach prawa.

Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Źródłem hałasu w miejsu pracy są np. maszyny, obrabiarki, urządzenia i instalacje przemysłowe, środki transportu i komunikacji. W celach kontrolnych należy prowadzić cykliczne pomiary hałasu na narażonych stanowiskach pracy i porównać uzyskane wskaźniki z wartościami NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie).

Komfort akustyczny gwarantuje odpowiednie warunki pracy i wypoczynku, zarówno w miejscu pracy (biuro) jak i zamieszkania (mieszkanie, dom). Źródłem hałasu w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, mogą być instalacje związane z budynkiem. Na warunki w pomieszczeniach wpływa również hałas spowodowany działalnością i eksploatacją lokali usługowych i lokali z muzyką zlokalizowanych w budynku. W przypadku występowania dźwięków bytowych (rozmowy, muzyka, odgłosy kroków) należy przprowadzić badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i/lub uderzeniowych.