środowisko • stanowiska pracy • akustyka budowlana • maszyny i urządzenia
O firmie

Podstawę działalności firmy stanowią pomiary oraz badania akustyczne, szczególnie te związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarach ochrony środowiska, środowiska pracy oraz wymagań dotyczących budynków.

Ekosonika posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1603, który potwierdza kompetencje do prowadzenia badań ujętych w zakresie akredytacji.

Akredytowane pomiary hałasu wykonywane są w oparciu o aktualne normy, metodyki referencyjne oraz wymagania prawne.

Personel legitymuje się wieloletnią praktyką w obszarze badań akustycznych. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą w trakcie studiów z zakresu wibroakustyki oraz szeregu kursów specjalistycznych.

Pomiary wykonywane są przy użyciu analizatorów dźwięku firm Svantek oraz Sonopan wraz z dedykowanym oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym (m.in. stacja meteorologiczna, rejestratory dźwięku).

Firma działa na terenie całego kraju.

Zestaw do pomiarów hałasu

Zestaw do pomiarów hałasu

Hałas traktowany jest jako jedno z zanieczyszczeń środowiska, które wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Największe zagrożenie powoduje hałas komunikacyjny, głównie drogowy i lotniczy, w mniejszym stopniu - pochodzący od linii kolejowych i tramwajowych. Pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym dotyczą również źródeł typu przemysłowego. Odrębną kategorię stanowi hałas impulsowy, którego źródłami są m.in. strzelnice, poligony oraz dzwony kościelne. Pomiary hałasu środowiskowego mają na celu sprawdzenie, czy dotrzymane są dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach prawa.

Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Źródłem hałasu w miejsu pracy są np. maszyny, obrabiarki, urządzenia i instalacje przemysłowe, środki transportu i komunikacji. W celach kontrolnych należy prowadzić cykliczne pomiary hałasu na narażonych stanowiskach pracy. Negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka dotyczy przede wszystkim narządu słuchu. Dobór i stosowanie ochronników słuchu zapewnia właściwy stopień zabezpieczenia pracowników na stanowiskach, na których występują przekroczenia progu działania oraz poziomu ekspozycji na hałas (NDN).

Komfort akustyczny gwarantuje odpowiednie warunki pracy i wypoczynku, zarówno w miejscu pracy (biuro) jak i zamieszkania (mieszkanie, dom). Źródłem hałasu w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, mogą być instalacje związane z budynkiem (wentylacyjna, wodna, centralnego ogrzewania), winda, brama garażowa itp. Na warunki w pomieszczeniach wpływa również hałas spowodowany działalnością i eksploatacją lokali usługowych i lokali z muzyką zlokalizowanych w budynku. Aby ocenić, czy warunki akustyczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, należy przeprowadzić pomiary hałasu przenikającego do pomieszczeń. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach ustalone są w zależności od przenaczenia pomieszczenia chronionego.