Oferta

Ekosonika wykonuje pomiary hałasu w zakresie objętym akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:

Hałas w środowisku

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (hałas przemysłowy)

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego, Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542 z późn. zm.).

oraz

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542 z późn. zm.).

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824; nr 288, poz. 1697).

Hałas pochodzący od lotnisk (hałas lotniczy)

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824).

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (strategia 1, strategia 2)

PN-N 01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

Dobór ochronników słuchu

PN-EN 458:2016-06 Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – Dokument przewodni

PN-EN ISO 4869-2:2002 Ochronniki słuchu Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu

Akustyka budowlana

Pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka – Pomiary terenowe […] hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona


Ofertę uzupełniają pomiary hałasu, których nie obejmuje zakres akredytacji:

Maszyny i urządzenia

Badania hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia

PN-EN ISO 11202:2012 Akustyka — Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia — Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

Badania poziomu mocy akustycznej oraz poziomu energii akustycznej

PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk