Oferta

Ekosonika realizuje pomiary hałasu w zakresie objętym akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:

Hałas w środowisku

Hałas pochodzący z instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego, Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1710).

oraz

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1710).

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824, nr 288, poz. 1697).

Hałas pochodzący od lotnisk

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824).


Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (strategia 1, strategia 2)

PN-N 01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

Dobór ochronników słuchu

PN-EN 458:2016-06 Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – Dokument przewodni

PN-EN ISO 4869-2:2018-12 Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu (metoda pasm oktawowych)

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu

Akustyka budowlana

Pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka – Pomiary terenowe […] hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona


Ofertę uzupełniają badania nieakredytowane:

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów