Oferta

Ekosonika realizuje pomiary hałasu w zakresie objętym akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:

Hałas w środowisku

Hałas pochodzący z instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego, Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1706).

oraz

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1706).

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 140 poz. 824 i nr 288 poz. 1697).


Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (strategia 1, strategia 2)

PN-N 01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu

Akustyka budowlana

Pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

PN-EN ISO 10052:2021-12 Akustyka – Pomiary terenowe […] hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona


Ofertę uzupełniają badania nieakredytowane:

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów