Oferta

Ekosonika wykonuje pomiary hałasu w zakresie objętym akredytacją PCA:

Hałas w środowisku

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (hałas przemysłowy)

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego, Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.1542).

oraz

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.1542).

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824, Dz. U. Nr 288 poz. 1697).

Hałas pochodzący od lotnisk (hałas lotniczy)

Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824, Dz. U. Nr 288 poz. 1697).

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (strategia 1, strategia 2)

PN-N 01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

Dobór ochronników słuchu

PN-EN 458:2016-06 Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – Dokument przewodni

PN-EN ISO 4869-2:2002 Ochronniki słuchu Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu

Akustyka budowlana

Pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka – Pomiary terenowe […] hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona

 


Ofertę uzupełniają pomiary hałasu, których nie obejmuje zakres akredytacji:

Pomiar hałasu infradźwiękowego

PN-Z-01338:2010 Akustyka – Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

Badania hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia

PN-EN ISO 11202:2012 Akustyka — Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia — Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

Badania poziomu mocy akustycznej oraz poziomu energii akustycznej

PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

Pomiar czasu pogłosu (RT60)

PN-EN ISO 3382-2:2010 Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach (metoda techniczna – odpowiedź impulsowa)