Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

W obiegu prawnym pozostają dwie normy określające dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach:

  1. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  2. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Dla inwestycji budowlanych, dla których przed dniem 01.08.2024 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, stosuje się normę wymienioną w punkcie 1. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma norma z punktu 2.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Normowane poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, źródła hałasu oraz charakteru hałasu.

Przeznaczenie pomieszczeniaDopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie
LAeq, dB
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem
Średni poziom dźwięku A (LAm') - prz hałasie ustalonym1) lub Równoważny poziom dźwięku A (LAeq) - przy hałasie nieustalonym2), dBMaksymalny poziom dźwięku A (LAmax) - przy hałasie nieustalonym2), dB
w dzień w nocyw dzieńw nocyw dzień w nocy
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach robotniczych403035254030
Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach454040404545
Pokoje w hotelach kategorii II i niższych453540304535
Pokoje w domach wczasowych40 - 453)30 - 353)35 - 40 25 - 3040 - 453)30 - 353)
Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej353030253530
Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej303025253030
Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji35-30-35-
Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii35-30-35-
Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych)403035254035
Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach40-35-40-
Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach35-30-35-
Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria40-35-40-
Sale konferencyjne40-35-40-
Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi35-30-35-
Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu40-35-40-
Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych45-40-45-
Sale zajęć w domach kultury35 - 454)-30 - 40-40 - 504)
Sale kawiarniane i restauracyjne50-45--5)-
Sale sklepowe50-45--5)-

1) Np. pochodzącymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.

2) Np. pochodzącymi od urządzeń dźwigowych, zsypów śmieciowych.

3) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu.

4) Należy przyjmować  indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć.

5) Nie normalizuje się wartości maksymalnych.


PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Normowane poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności od rodzaju budynku i pomieszczenia chronionego.

Lp.Rodzaj budynkuRodzaj pomieszczenia chronionegoNajwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A, dB
LAeq,nTLAFmax,nT
1aBudynki wielorodzinne i jednorodzinnePokoje i pokoje połączone z kuchnią25 a,b30 b
1bWydzielone kuchnie i pomieszczenia sanitarne35
2aHotelePokoje hotelowe2530
3aBudynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe)Pokoje hotelowe3035
3bOgólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne40
4aBudynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej)Pokoje mieszkalne2530
4bPokoje dla personelu30
4cOgólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne40
5aŻłobki i budynki szkolnictwa przedszkolnegoSale dla dzieci30
6aSzkoły podstawowe i ponadpodstawoweSale lekcyjne35
6bPokoje nauczycielskie35
6cPomieszczenia do zajęć edukacyjnych takich jak: wychowanie fizyczne, zajęcia muzyczne, pracownie techniczne35-
7aBudynki szkół wyższych i placówek badawczychSale wykładowe, audytoria, sale konferencyjne35
7bPracownie laboratoryjne bez urządzeń będących źródłem zakłóceń akustycznych40
7cBiblioteka, czytelnia30
7dPokoje pracowników naukowych i dydaktycznych30
8aBudynki szpitalne i zakładów opieki medycznejSale łóżkowe, pokoje pensjonariuszy w sanatatorium2530
8bPomieszczenia operacyjne35
8cPomieszczenia IOM30
8dGabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala do zajęć rehabilitacji ruchowych35
8ePomieszczenia pielęgniarek35
8fOgólnodostępne pomieszczenia sanitarne i kuchenne40
9aBudynki sądów i prokuraturySale rozpraw, sale przesłuchań35
9bSale narad sędziowskich30
10aWszystkie rodzaje budynkówPokoje biurowe wykorzystywane przez odrębnych użytkowników35
10bBiura wielkoprzestrzenne, pokoje biurowe typu open space40 c
10cPokoje do prowadzenia rozmów poufnych30
10dSale kinowe i teatralneindywidualnie
10eMuzea35
10fSklepy50
10gDomy handlowe, supermarkety50
10hRecepcja, hole w hotelach i sanatoriach40
10iKawiarnie i sale restauracyjne40
10jKorytarze w szkołach45
10kSale ćwiczeń w obiektach sportowych50
10mBaseny50

Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu dźwięku A zmniejsza się o 5 dB.

W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB.

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych dźwięków o indywidualnie dopasowanej wartości poziomu hałasu do maskowania transmisji dźwięków mowy w biurze wielkoprzestrzennym, z jednoczesnym zachowaniem wartości dopuszczalnych w pomieszczeniu przy wyłączonym hałasie maskującym.