Pomiar hałasu w pomieszczeniach

Pomiar hałasu w pomieszczeniach

wg PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu  dźwięku A w budynkach.

Norma dotyczy pomiarów hałasu przenikającego do pomieszczeń od poszczególnych instalacji budynku (np. wentylacja, węzeł cieplny, winda, brama garażowa) oraz od poszczególnych urządzeń i instalacji działających w pomieszczeniach nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem lub zlokalizowanych na zewnątrz budynku w terenie lub w innych obiektach .

CZAS OCENY
Czas oceny w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz szpitalach i sanatoriach należy przyjmować następująco:

a) w dzień w godz. 6:00 – 22:00 – nieprzerwanie przez najniekorzystniejsze 8 h,

b) w nocy w godz. 22:00 – 6:00 – nieprzerwanie przez najniekorzystniejsze 0,5 h.

W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej jako czas oceny należy przyjmować czas, w którym pomieszczenie jest użytkowane przez daną grupę ludzi zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli pomieszczenie wykorzystywane jest w czasie dłuższym niż 8 h, jako czas oceny należy przyjmować 8 najniekorzystniejszych godzin niezależnie od pory doby.

 

WARUNKI POMIARU
a) Drzwi i okna w czasie pomiaru hałasu powinny być zamknięte. W przypadku, jeśli wymagana jest wymiana powietrza poprzez otwory, pomiary należy przeprowadzić przy ich otwarciu.

b) Podczas pomiaru hałasu w pomieszczeniu mogą przebywać tylko 2 osoby.

c) W badanym pomieszczeniu należy wyłączyć inne źródła hałasu.

 

PUNKTY POMIAROWE
Punkty pomiarowe powinny być usytuowane na wysokości 1,2 m od podłogi. Minimalna odległość od ścian powinna wynosić 1 m, od okien 1,5 m. Mikrofon powinien być umieszczony w odległości większej niż 0,5 od obsługującego z membraną skierowaną ku sufitowi.

Liczba punktów pomiarowych – nie mniej niż 3, w przypadku bardzo małej objętości pomieszczenia dopuszcza się jeden punkt w środku pomieszczenia. W pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej o objętości powyżej 60 m3 – więcej niż 3 punkty pomiarowe.


wg PN-EN ISO 10052:2021-12 Akustyka – Pomiary terenowe […] hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona

Norma określa uproszczone metody badań w celu wyznaczania m.in. poziomu dźwięku od urządzeń wyposażenia technicznego budynków. Pomiary hałasu są przeprowadzane w określonych warunkach i cyklach pracy.

Poziom dźwięku od urządzeń wyposażenia technicznego mierzy się stosując bezpośrednio miernik poziomu dźwięku. Stosuje się dwie ustalone pozycje. Jedna pozycja powinna być blisko widocznego rogu o powierzchni akustycznie najbardziej twardej, najlepiej w odległości 0,5 m od ściany. Druga pozycja powinna być w polu rozproszonym pomieszczenia. Odległość od jakiegokolwiek źródła dźwięku powinna wynosić przynajmniej 1,5 m.

Czas pomiaru w każdej pozycji powinien odpowiadać przynajmniej jednemu cyklowi pracy urządzenia wyposażenia technicznego, pracującego w normalnych warunkach. Pomiary należy wykonać dla trzech cykli.