Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wyniki pomiarów hałasu stanowią podstawę do obliczenia wskaźników oceny, którymi w przypadku źródeł hałasu środowiskowego są parametry LAeq D oraz LAeq N. Zależnie od rozpatrywanego źródła hałasu, wskaźniki wyznaczane są dla różnych czasów odniesienia:

Hałas pochodzący z instalacji i urządzeń (tzw. hałas przemysłowy)

LAeq D » czas odniesienia: 8 najmniej korzystnych godzin dnia (06:00 – 22:00) kolejno po sobie następujących

LAeq N » czas odniesienia: 1 najmniej korzystna godzina nocy (22:00 – 06:00)

 

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowyh, linii tramwajowych oraz lotnisk

LAeq D » czas odniesienia: 16 godzin dnia (06:00 – 22:00)

LAeq N » czas odniesienia: 8 godzin nocy (22:00 – 06:00)

Wartości wskaźników LAeqD i LAeqN obliczone dla powyższych czasów odniesienia są porównywane z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku.

Pomiary hałasu dla różnych typów źródeł należy realizować w okresach obejmujących odpowiednie czasy odniesienia.