Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy

Zagrożenia związane z występowaniem hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym są jednymi z częściej spotykanych w działalności laboratoriów zajmujących się pomiarami hałasu. Źródła hałasu typu przemysłowego to między innymi:

  • instalacje oraz urządzenia pracujące na terenie zakładów przemysłowych
  • urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • pompy ciepła
  • turbiny wiatrowe

Problem negatywnego oddziaływania hałasu przemysłowego pogłębia się wraz z rosnącą urbanizacją terenów położonych wokół istniejących zakładów czy też parków przemysłowych. Wiąże się to z koniecznością oceny stanu klimatu akustycznego panującego na terenach mieszkaniowych. Pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym pozwala określić skalę problemu a wynik badania, przekraczający wartość dopuszczalną, może stanowić podstawę do działań obniżających poziom emisji hałasu.

Zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną, punkty pomiarowe, w których mierzony jest poziom dźwięku, lokalizowane są na terenie chronionym akustycznie. Najczęściej jest to teren zabudowy mieszkaniowej położonej najbliżej badanego źródła hałasu. Pomiary hałasu są przeprowadzane oddzielnie dla pory dnia (06:00 – 22:00) i nocy (22:00 – 06:00) z uwzględnieniem rozkładu czasu pracy źródeł hałasu. W trakcie pomiarów należy uwzględnić tło akustyczne, występujące w rejonie punktów pomiarowych.